KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2019 I TECTONA SKOGSFOND AB (publ)
Aktieägarna i Tectona Skogsfond AB, org.nr. 556797-7094, kallas härmed till årsstämma den 25 juni kl 1300, i bolagets lokaler på Kaptensgatan 12, 114 57 Stockholm.

Anmälan
Aktieägare som vill delta i årsstämman skall dels vara införd i aktieboken per den 19 juni 2019, dels anmäla sitt deltagande till årsstämman senast den 21 juni 2019. Anmälan skall ske till Kaptensgatan 12, 114 57 Stockholm eller per telefon 08-588 31 370 eller via e-post: info@tectona.se.

Biträde åt aktieägare (högst två) får medföras vid bolagsstämma endast om aktieägaren till bolaget anmält antalet biträden på sätt som anges ovan.

Styrelsen inleder med att gå igenom året som gått och fortsatt inriktning för Bolaget.

Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande
1. Val av ordförande och protokollförare vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av justeringsman
4. Prövande av om bolagsstämman blivit behörigen sammankallad
5. Godkännande av dagordning
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse
7. Beslut om
a) fastställelse av resultaträkning och balansräkning,
b) dispositioner beträffande aktiebolagets vinst eller förlust i enlighet med fastställda balansräkningen.
c) ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören
8. Beslut om fastställande av arvoden till styrelse och revisor
9. Val av styrelse och revisor
10. Beslut om antagande av ny bolagsordning
11. Beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission
12. Stämmans avslutande

Punkt 8 Styrelsens förslag till arvoden till styrelsen och revisor
Styrelsen föreslår stämman att fatta beslut om att styrelsearvodet i kronor skall sättas till 0 kronor.

Punkt 9 Val av styrelse och revisor
Förslag att till styrelseledamöter väljes: Johan Skålén, Bengt Thorn och Jason Tummings. Till revisor föreslås Allegretto till revisor med Roland Brehme som huvudansvarig revisor.

Punkt 10 Förslag om antagande av ny bolagsordning
Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om antagande av ny bolagsordning. Styrelsen föreslår ett namnbyte från Tectona Skogsfond AB till Sweteak AB.

Punkt 11 Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande av styrelsen att besluta om nyemission
Styrelsen föreslår bolagsstämman att fatta beslut om att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, besluta om nyemission av aktier, med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare. Emission av aktier skall ske mot kontant betalning.

Övrigt
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse hålls tillgängliga hos bolaget två veckor före stämman. Kopior av dessa handlingar kommer genast och utan kostnad för mottagaren sändas till de aktieägare som så begär och som uppger sin postadress. Beställning kan ske per telefon 08-586 107 58 eller per e-post info@tectona.se.

* * * * *

Stockholm i maj 2019
Styrelsen för Tectona Skogsfond AB